panganib sa seguridadkagamitan na ginamit sa ilalim ng lupa mine